pedagogický asistent

Obec Vieska nad Žitavou

Miesto práce
Zlaté Moravce
Adresa
Vieska nad Žitavou 64
Pracovná oblasť
Školstvo a vzdelávanie
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Školstvo a vzdelávanie
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
02.09.2020
Termín nástupu
03.09.2020
Náplň práce
Uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér.
Spolupracovanie s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami.
Pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.
Vedenie a/alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy.
Organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov.
Organizovanie spoločenských podujatí v spolupráci s rodičmi.
.
Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné predpoklady
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika, sociálna pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť.
Informácie pre uchádzača
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
do 30.8.2020
Na adresu:
Obec Vieska nad Žitavou
Materská škola
Vieska nad Žitavou 64
951 52
„VÝBEROVÉ KONANIE“
Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Materská škola bez právnej subjektivity. Zriaďovateľ: obec Vieska nad Žitavou
Kontakt
Obec Vieska nad Žitavou
Vieska nad Žitavou 64, Vieska nad Žitavou, Slovensko
Kontaktná osoba: Štefan Mladý