pedagogický asistent

Obec Vieska nad Žitavou

Miesto práce
Zlaté Moravce
Adresa
Vieska nad Žitavou 64
Pracovná oblasť
Školstvo a vzdelávanie
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
02.09.2020
Termín nástupu
03.09.2020
Náplň práce
Uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér.
Spolupracovanie s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami.
Pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.
Vedenie a/alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy.
Organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov.
Organizovanie spoločenských podujatí v spolupráci s rodičmi.
.
Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné predpoklady
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika, sociálna pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť.
Informácie pre uchádzača
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
do 30.8.2020
Na adresu:
Obec Vieska nad Žitavou
Materská škola
Vieska nad Žitavou 64
951 52
„VÝBEROVÉ KONANIE“
Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Materská škola bez právnej subjektivity. Zriaďovateľ: obec Vieska nad Žitavou
Kontakt
Obec Vieska nad Žitavou
Vieska nad Žitavou 64, Vieska nad Žitavou, Slovensko
Kontaktná osoba: Štefan Mladý
Tel.: 0376334560