4 miesta hlavný referent - asistent

Okresný súd Galanta

Miesto práce
Galanta
Adresa
Okresný súd Galanta, Mierové námestie 1, 924 23 Galanta
Pracovná oblasť
Administratíva
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Administratíva
Ponúkaný plat
497,50 EUR / Mesiac
2. platová trieda v zmysle Nariadenia vlády SR č. 358/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Požadované vzdelanie
Stredoškolské s maturitou
Termín ukončenia výberového konania
lehota na podanie žiadosti je do 16.2.2018
Termín nástupu
1.3.2018
Náplň práce
Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad pre rozhodovanie v rámci
viacerých organizačných útvarov. Odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými
útvarmi aj mimo služobného úradu.
Požiadavky na zamestnanca
- úplné stredné vzdelanie s maturitou
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- ovládanie štátneho jazyka
- zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby
- ovládanie stroj opisu (opis a písanie na diktát), práca s PC
- spoľahlivosť, zodpovednosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
Zamestnanecké výhody, benefity
- pružný pracovný čas
Informácie pre uchádzača
Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (uviesť telefonický a e-mailový
kontakt)
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
g) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
h) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom
štruktúrovanom životopise
j) písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadost' o zaradenie do výberového konania a d'alšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a d'alšie požadované dokumenty podané v elektronickej podobe je uchádzač povinný doručiť služobnému úradu aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na žiadosť o zaradenie do výberového konania neprihliadne.
Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 16.2.2018 (vrátane); miesto jej podania je Okresný súd Galanta, Mierové námestie č. 1, 924 23 Galanta. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni súdu. Na oneskorene doručené žiadosti sa nebude prihliadať. Obálku je potrebné označiť: "VK- asistent".
Elektronická adresa na podanie žiadosti je: _SEKRETARIAT _OS _GA@justice.sk.
Termín výberového konania je 28.2.2018 o 08.30 hod na Okresnom súde Galanta, Mierové námestie č. 1, 924 23 Galanta. Uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorí podali písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania v lehote, služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením.
Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne elektronickou poštou na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti o zaradenie do výberového konania.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Justícia
Kontakt
Okresný súd Galanta
Mierové námestie 1, Galanta, Slovensko
Kontaktná osoba: Klaudia Modroczká