hlavný radca - vyšší súdny úradník, 2 miesta v dočasnej štátnej službe

Okresný súd Galanta

Miesto práce
Galanta
Adresa
Okresný súd Galanta, Mierové nám. 1, 924 23 Galanta
Pracovná oblasť
Administratíva
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Administratíva
Ponúkaný plat
754,50 EUR / Mesiac
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
20.4.2018
Termín nástupu
dohodou
Náplň práce
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej a syntetickej
činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku
výkonu súdnictva. Vykonávanie úkonov súdu v občianskom súdnom konaní, trestnom konaní,
správnom konaní a obchodnom konaní v rozsahu ustanovenom zákonom č. 549/2003 Z.z.
o súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore
právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad
o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 1 zákona:
- vek najmenej 18 rokov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- splnenie kvalifikačných predpokladov
- ovládanie štátneho jazyka.
Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 2 zákona:
- zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby
- znalosť aspoň jedného z troch cudzích jazykov (anglický, nemecký alebo francúzsky
jazyk)
Zamestnanecké výhody, benefity
- pružný pracovný čas
- základná výmera dovolenky je 25 dní; štátnemu zamestnancovi, ktorý dosiahne vek 33 rokov patrí dovolenka vo výmere 30 dní
Informácie pre uchádzača
Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (uviesť telefonický a e-mailový
kontakt) s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický, nemecký alebo
francúzsky), z ktorého uchádzač vykoná písomný preklad textu
b) kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
g) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
h) písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom
štruktúrovanom životopise
j) písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového
konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty, okrem
dokladov podľa písm. b), musia byť vlastnoručne podpísané uchádzačom.
Žiadost' o zaradenie do výberového konania a d'alšie požadované dokumenty môže
uchádzač podať v písomnej forme v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty podané
v elektronickej podobe je uchádzač povinný doručiť služobnému úradu aj v listinnej podobe
najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na žiadosť
o zaradenie do výberového konania neprihliadne.
Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi je do 20.04.2018 (vrátane); miesto jej podania je Okresný súd
Galanta, Mierové námestie Č. 1, 924 23 Galanta. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej
pečiatke alebo dátum podania v podateľni súdu. Na oneskorene doručené žiadosti sa nebude
prihliadať. Obálku je potrebné označiť: "VK- VSÚ".
Elektronická adresa na podanie žiadosti je: _SEKRETARIAT _OS_GA@justice.sk.
Termín výberového konania je 09.05.2018 o 09.00 hod na Okresnom súde Galanta,
Mierové námestie č. 1, 924 23 Galanta. Uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady
a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorí podali písomnú žiadosť o zaradenie do
výberového konania v lehote, služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie
najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. Pozvánky budú uchádzačom
doručované výhradne elektronickou poštou na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti
o zaradenie do výberového konania.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Justícia
Kontakt
Okresný súd Galanta
Mierové námestie 1, Galanta, Slovensko
Kontaktná osoba: Klaudia Modroczká