Hlavný referent - asistent/ka (zapisovateľka)

Okresný súd Trnava

Miesto práce
Trnava
Adresa
Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava
Pracovná oblasť
Administratíva
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Administratíva
Ponúkaný plat
Platové podmienky:
2. platová trieda podľa Nariadenia vlády SR č. 358/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov – 497,50 €.
Požadované vzdelanie
Stredoškolské s maturitou
Termín ukončenia výberového konania
16.3.2018
Termín nástupu
1.4.2018
Náplň práce
Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad pre rozhodovanie v rámci viacerých organizačných útvarov, odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu. Samostatná činnosť pri príprave súdneho konania zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov a podľa rozvrhu práce.
Požiadavky na zamestnanca
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 1 zákona:
- dosiahnutie veku 18 rokov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- splnenie kvalifikačných predpokladov
- ovládanie štátneho jazyka
- uchádzač bol úspešný a vybraný vo výberovom konaní
Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 2 zákona:
- zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby
- štátnu službu na štátnozamestnaneckom mieste v odbore štátnej služby 2.06 – Justícia môže vykonávať len občan Slovenskej republiky
Ďalšie požadované schopnosti:
Znalosť práce s počítačom, ovládanie strojopisu, ovládanie gramatiky a pravopisu slovenského jazyka, spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, prístupnosť, flexibilita, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť tvorivého myslenia, verbálny prejav.
Informácie pre uchádzača
Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné vzdelanie.
Platové podmienky:
2. platová trieda podľa Nariadenia vlády SR č. 358/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov – 497,50 €.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonického kontaktu a emailovej adresy
2. kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
3. profesijný štruktúrovaný životopis
4. písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
5. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
6. písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
7. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
8. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 38 ods. 7 zákona
9. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a v profesijnom štruktúrovanom životopise
10. písomný súhlas uchádzača so spracovávaním jeho osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty okrem dokladov podľa bodu 2/ musia byť vlastnoručne podpísané uchádzačom.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme
a) v listinnej podobe
b) v elektronickej podobe – ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný ju doručiť okresnému súdu aj písomne, najneskôr v deň konania výberového konania – pred začiatkom výberového konania.
Ak sa do výberového konania prihlási uchádzač, ktorý je štátnym zamestnancom Okresného súdu Trnava, požadované doklady okrem písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania nepredkladá.
Spôsob vykonania výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z dvoch častí
- písomnej časti
overenie administratívnych a technických schopností a overenie odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave z gramatiky a slovenského jazyka.
- ústnej časti
prezentácia uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie pre výkon činnosti na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovede na otázky členov výberovej komisie.
Lehota na podanie písomnej žiadosti
o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr
do 16. marca 2018.
Miesto podania žiadosti: Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava.
Žiadosť je možné doručiť poštou alebo podať osobne v podateľni Okresného súdu Trnava. Obálku je potrebné viditeľne označiť heslom: „VK – asistent“
Kontaktná osoba: Mgr. Marianna Kumančíková, 033/8821 541. Žiadosť je možné doručiť aj na elektronickú adresu: marianna.kumancikova@justice.sk
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni súdu alebo dátum odoslania na uvedenú elektronickú adresu. Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať.
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý podal písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto, dátum, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania.
Písomné pozvánky na výberové konanie budú prihláseným uchádzačom zasielané elektronicky na nimi uvedenú mailovú adresu.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Okresný súd Trnava
Kontakt
Okresný súd Trnava
Hlavná 49, Trnava, Slovensko
Kontaktná osoba: Naďa Špániková