stavebný inšpektor - odborný radca

Slovenská stavebná inšpekcia

Miesto práce
Košice
Adresa
Komenského 39/A
Pracovná oblasť
Stavebníctvo a reality
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Stavebníctvo a reality
Ponúkaný plat
852,50 EUR / Mesiac
v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Termín nástupu
dohodou
Náplň práce
Hlavný štátny stavebný dohľad nad uskutočňovaním stavieb v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s pôsobnosťou v príslušnom územnom obvode. Vypracovávanie záznamov z HŠSD a prvostupňových rozhodnutí vrámci správneho a priestupkového konania. Orientácia v stavebnej projektovej dokumentácii a kontrola jej súladu s prebiehajúcou stavbou.
Požiadavky na zamestnanca
znalosť legislatívy v oblasti stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o správnom konaní, zákona o priestupkoch, orientácia v stavebnej projektovej dokumentácii, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, analytické myslenie
Zamestnanecké výhody, benefity
Zvýšenie platovej tarify podľa dĺžky odbornej praxe, pružný pracovný čas, 37,5 hodinový pracovný týždeň, jeden týždeň dovolenky navyše, stravné lístky v sume 5,10 € aj za čas dovolenky a prekážok v práci, jeden deň pracovného voľna použitý bez udania dôvodu.
Informácie pre uchádzača
Uchádzač môže podať nižšie uvedené doklady v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní na www.open.slovensko.sk pod značkou VK/2021/ 2941 bez použitia eIDkarty alebo s použitím eIDkarty. Môže tiež zaslať nižšie uvedené doklady pod značkou VK/2021/ 2941 v listinnej podobe(vlastnoručne podpísané).
Termín na podanie žiadosti spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je 16. 09. 2021 na portáli výberových konaní alebo na adresu Slovenskej stavebnej inšpekcie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list ,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení, alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov sú dostupné na: www.ssiri.sk/informačná povinnosť
UPOZORNENIE: Prihlásenie sa do výberového konania podaním žiadosti v LISTINNEJ PODOBE musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Slovenská stavebná inšpekcia je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR hlavný štátny stavebný dohľad.
Kontakt
Slovenská stavebná inšpekcia
LAMAČSKÁ CESTA 8, Bratislava I, Slovensko
Kontaktná osoba: Erika Halásová