právnik - hlavný radca

Slovenská stavebná inšpekcia

Miesto práce
Bratislavský kraj
Adresa
Lamačská cesta 8
Pracovná oblasť
Právo a legislatíva
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Právo a legislatíva
Ponúkaný plat
913 EUR / Mesiac
v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 389/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Náplň práce
Preskúmavanie prvostupňových rozhodnutí v rámci odvolaní a vypracovávanie druhostupňových rozhodnutí. Prešetrovanie sťažností a petícií. Vybavovanie žiadostí a vypracovanie rozhodnutí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.. Právne zastupovanie SSI pred súdmi SR. Vypracovávanie plánu a odpočtu činnosti SSI za polročné a ročné obdobie, spolupráca pri tvorbe návrhov právnych predpisov a zúčastňovanie sa odborných konferencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku. Vypracovávanie stanovísk k materiálom predloženým na odborné posúdenie.
Požiadavky na zamestnanca
znalosť legislatívy z oblasti stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o správnom konaní, zákona o priestupkoch, zákona o sťažnostiach, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o petičnom práve a zákona o správnom súdnom poriadku, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť, analytické myslenie
Zamestnanecké výhody, benefity
zvýšenie platovej tarify podľa dĺžky odbornej praxe, pružný pracovný čas, 37,5 hodinový pracovný týždeň, jeden týždeň dovolenky navyše, stravné lístky v sume 5,10 € aj za čas dovolenky a prekážok v práci, jeden deň pracovného voľna použitý bez udania dôvodu
Informácie pre uchádzača
Uchádzač môže podať nižšie uvedené doklady v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní na www.open.slovensko.sk pod značkou VK/2020/462 bez použitia eIDkarty alebo s použitím eIDkarty. Môže tiež zaslať nižšie uvedené doklady pod značkou VK/2020/462 v listinnej podobe(vlastnoručne podpísané).
Termín na podanie žiadosti spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je 13. 02. 2020 na portáli výberových konaní alebo na adresu Slovenskej stavebnej inšpekcie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list ,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení, alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov sú dostupné na: www.ssiri.sk/informačná povinnosť
UPOZORNENIE: Prihlásenie sa do výberového konania podaním žiadosti v LISTINNEJ PODOBE musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Slovenská stavebná inšpekcia je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR hlavný štátny stavebný dohľad.
Kontakt
Slovenská stavebná inšpekcia
LAMAČSKÁ CESTA 8, Bratislava I, Slovensko
Kontaktná osoba: Erika Halásová