učiteľ - špeciálny pedagóg

Spojená škola

Miesto práce
Malacky
Adresa
Pribinova 16/1
Pracovná oblasť
Školstvo a vzdelávanie
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Školstvo a vzdelávanie
Ponúkaný plat
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
30.6.2020
Termín nástupu
2.9.2020
Náplň práce
Hľadáme milú, komunikatívnu a kreatívnu kolegyňu do Spojenej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu žiakov s mentálnym postihnutím
Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa – špeciálna pedagogika - pedagogika mentálne postihnutých
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú:
a) kvalifikačné predpoklady,
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
Predpokladaný nástup do zamestnania: 2.9.2020
Informácie pre uchádzača
Zoznam požadovaných dokladov:
doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, súhlas so spracovaním osobných údajov ( nájdete na stránke školy).
Pracovnú ponuku zasielajte do 30. 06. 2020 poštou alebo osobne na adresu Spojená škola, Pribinova 16/1, 901 01 Malacky, prípadne elektronicky na adresu skola@specialnaskolamalacky.sk.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Predmet činnosti:
Špeciálna základná škola
poskytuje vzdelávanie žiakom v povinnej školskej dochádzke, ktorí nezvládajú učivo predpísané učebnými osnovami základnej školy;
poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím;
pri výchove a vzdelávaní sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré vymedzujú špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím v školách;
podľa stupňa mentálneho postihnutia sú žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vzdelávaní vo variante A, žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia vo variante B a žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiaci s viacnásobným postihnutím vo variante C;
poskytuje vzdelávanie deťom v prípravnom ročníku, ktoré dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli však školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia 1.ročníka ŠZŠ a ktorým bol na základe psychologického vyšetrenia odporučený odklad povinnej školskej dochádzky.
Kontakt
Spojená škola
Pribinova 16/1, Malacky, Slovensko
Kontaktná osoba: Riaditeľka školy