riaditeľ školy

Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola

Miesto práce
Trnavský kraj, Dunajská Streda
Adresa
Zlaté Klasy, Trhovisko 776/1
Pracovná oblasť
Školstvo a vzdelávanie
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Školstvo a vzdelávanie
Ponúkaný plat
Platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
28.2.2019
Termín nástupu
1.3.2019
Náplň práce
Zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy – Magán Szakközépiskola Zlaté Klasy,
Školská 131/6, Zlaté Klasy
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy.
Požiadavky na zamestnanca
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- občianska a morálna bezúhonnosť,
- ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom aj písmom,
- znalosť práce s PC,
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- odolnosť voči stresu a pracovnému zaťaženiu.
Informácie pre uchádzača
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o dĺžke odbornej praxe,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stručná charakteristika spoločnosti :
stredná odborná škola
Kontakt
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy, Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Horváth. MBA