Vyšší súdny úradník

Okresný súd Trnava

Miesto práce
Trnava
Adresa
Hlavná 49, 917 83 Trnava
Pracovná oblasť
Právo a legislatíva
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Právo a legislatíva
Ponúkaný plat
754 EUR / Mesiac
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
22.3.2018
Termín nástupu
1.4.2018
Náplň práce
Špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby justícia spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa rozvrhu práce.
Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné predpoklady:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou
Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 2 zákona:
- zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby
- ovládanie cudzieho jazyka (anglický, nemecký alebo francúzsky jazyk)
- štátnu službu na štátnozamestnaneckom mieste v odbore štátnej služby 2.06 – Justícia môže vykonávať len občan Slovenskej republiky
Ďalšie požadované schopnosti:
Znalosť práce s počítačom, ovládanie gramatiky a pravopisu slovenského jazyka, všeobecný prehľad, zodpovednosť, samostatnosť v konaní a rozhodovaní, spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, prístupnosť, flexibilita, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme, analytické schopnosti, schopnosť tvorivého myslenia, verbálny prejav.
Na obsadzované služobné miesto nie je potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky), z ktorého uchádzač vykoná písomný preklad textu a s uvedením telefonického kontaktu a emailovej adresy
2. kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
3. profesijný štruktúrovaný životopis
4. písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
5. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
6. písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
7. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
8. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 38 ods. 7 zákona
9. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a v profesijnom štruktúrovanom životopise
10. písomný súhlas uchádzača so spracovávaním jeho osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty okrem dokladov podľa bodu 2 musia byť vlastnoručne podpísané uchádzačom.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme
a) v listinnej podobe
b) v elektronickej podobe – ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný ju doručiť okresnému súdu aj písomne, najneskôr v deň konania výberového konania – pred začiatkom výberového konania.
Ak sa do výberového konania prihlási uchádzač, ktorý je štátnym zamestnancom Okresného súdu Trnava, požadované doklady okrem písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania nepredkladá.
Spôsob vykonania výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z dvoch častí
- písomnej časti
a) odborný písomný test zo znalostí Ústavy Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov, štátneho jazyka, odborných znalostí z oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a správneho práva.
b) prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie navrhne uchádzač. Pri vypracovávaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
c) preklad textu z cudzieho jazyka – pri vypracovávaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník v knižnej podobe.
- ústnej časti
cieľom je overiť odborné, osobnostné a iné predpoklady uchádzača na vykonávanie činností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta, ďalej verbálny prejav, všeobecný prehľad, rýchlosť uvažovania a schopnosť tvorivého myslenia.
Lehota na podanie písomnej žiadosti
o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr
do 9. marca 2018.
Miesto podania žiadosti: Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava.
Žiadosť je možné doručiť poštou alebo podať osobne v podateľni Okresného súdu Trnava. Obálku je potrebné viditeľne označiť heslom: „VK – VSÚ“
Kontaktná osoba: Mgr. Marianna Kumančíková, 033/8821 541. Žiadosť je možné doručiť aj na elektronickú adresu: marianna.kumancikova@justice.sk
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni súdu alebo dátum odoslania na uvedenú elektronickú adresu. Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať.
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý podal písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto, dátum, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania.
Písomné pozvánky na výberové konanie budú prihláseným uchádzačom zasielané elektronicky na nimi uvedenú mailovú adresu.
Podrobnosti o vyhlásenom výberovom konaní sú zverejnené na www.justice.gov.sk .“
Zamestnanecké výhody, benefity

Stručná charakteristika spoločnosti :
Okresný súd Trnava
Kontakt
Okresný súd Trnava
Hlavná 49, Trnava, Slovensko
Kontaktná osoba: Naďa Špániková